Svědkové víry VIII./2022

Listopad 2022 – Posedlý a osvobozený muž z Gerasy

Možná bude budit rozpaky zařazení někoho anonymního a živořícího na pokraji lidské společnosti mezi ostatní Svědky víry. Jeho krátký, leč silný příběh, zařazený do tří synoptických evangelií však k zamyšlení přímo vybízí.

Ježíše s učedníky zastihneme na počátku tohoto příběhu při plavbě na lodi po Galilejském jezeře. Prostředí jezera je bývalým galilejským rybářům, z jejichž řad pochází číst apoštolů, dobře známé. Rozpaky u nich možná budí směr plavby. Galilejské jezero totiž tvořilo mimo jiné hranici mezi židovským a pohanským světem. Zatímco západní břeh, Galilea, byl osídlen Židy, východní břeh náležel k oblasti Dekapole, volné federaci deseti měst, která byla zároveň vazaly římského impéria. Dekapole patřila k oblastem, které dnešní historici označují jako helénistické. Města byla osídlena etnicky pestrou směsicí obyvatel, které sjednocoval silný vliv řecké (tedy helénské) kultury. Město Gerasa leželo nejblíže k jezeru, proto bývá pobřežní oblast v evangeliích nazývána gerasenskou. Dokladem jinakosti prostředí jsou zde tisícihlavá stáda pasoucích se vepřů, jejichž chov by byl v židovské oblasti nemyslitelný.

Proč tam Ježíš jede? Možná to bude jedna z důležitých lekcí učedníkům – Boží slovo není určeno je pro Židy, ale má moc osvobodit a zachránit všechny lidské bytosti na světě.

Krátce po vystoupení Ježíše a učedníků z lodi na břeh vstupuje na scénu muž z Gerasy. Dovídáme se, že již delší dobu budí hrůzu v okolí svým zjevem i chováním, které je většinu času pod kontrolou silných démonů. Nahý muž se stopami brutálního sebepoškozování po celém těle, který žije v opuštěných hrobkách, ohrožuje pocestné a děsí je nelidským křikem. Pokusy místních lidí o jeho odchycení ztroskotávají na nadlidské síle, která se u něj v těchto okamžicích projeví.

Děsivý zjev se řítí přímo k Ježíši – chtějí snad démoni vyjednávat? Či snad sám muž sebral poslední zbytky vědomí a vůle v naději na záchranu? Každopádně jsme svědky zázraku – osvobození a uzdravení posedlého a zároveň zkázy celého stáda vepřů, které prchající démoni ovládnou. Následuje nevyhnutelný zběh místních lidí, kteří však překvapivě reagují – strachem. Ježíš a učedníci jsou téměř vyhnání zpět na loď. Ne každá duše a každá komunita je připravena osvobození přijmout.

Jedinou správnou reakci vidíme u osvobozeného muže. Chce Ježíše okamžitě následovat. Když je mu ale Spasitelem přikázáno, aby místo toho vydal svědectví o zázraku obyvatelstvu Dekapole, jde a ze všech sil příkaz plní. Být svědkem je přeci jedním z hlavních poslání Kristova následovníka!

Váš komentář

Posedlý a osvobozený muž z Gerasy

Datum: 2022/11/22

Autor: Martin Šimek

Kategorie: Komenského sbor

Štítky: Svědkové víry

Naučit se létat

Autor: Radim Škaloud
Datum: 2023/03/03

Text evangelia na 5.3. je J 3,1-17 Nenarodí-li se kdo „ἄνωθεν“, nemůže spatřit království Boží. To

Číst dál

Kdo ví, jak to dopadne?

Autor: Radim Škaloud
Datum: 2022/12/01

Text evangelia na 4.12. je Mt 3,1-12Takovou volební kampaň jsme tu už dlouho neměli. Tři hlavní

Číst dál

Posedlý a osvobozený muž z Gerasy

Autor: Martin Šimek
Datum: 2022/11/22

Svědkové víry VIII./2022 Listopad 2022 – Posedlý a osvobozený muž z Gerasy Možná bude budit rozpaky

Číst dál